• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
OFERTA 11.04.2019, 13:56

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie .

SZKOŁA  PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W GÓRNIE

 

Górno 82 A, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie

tel.: (41) 30 24 038; fax.: (41) 30 24 038; NIP: 657-24-00-548, Regon: 291010079

 

SP.11111.1.2019                                                                                              Górno, dn. 10.04.2019 roku

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. publicznych (Dz.U.2018.1986 – t. jedn.)

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:

Gmina Górno, Górno 169,  26 – 008 Górno, NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Górnie, Górno 82 A, 26 – 008 Górno

Strony internetowe: www.gorno.pl oraz www.spgorno.edu.pl

e-mail: spgorno@tlen.pl

 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie .

 

3. Zakres robót budowlanych:

3.1. Zakres prac obejmuje naprawę i uzupełnienie podłóg, naprawę i malowanie ścian,  naprawę pokrycia dachowego oraz demontaż sprzętu sportowego i wymianę na nowy:

a) Demontaż uszkodzonego parkietu, wymianę uszkodzonego parkietu i ponowne ułożenie.

b) Demontaż osłon grzejników.

c) Demontaż oraz ponowny montaż grzejników żeliwnych.

d) Demontaż siatek ochronnych z okien, odnowa oraz ponowny montaż.

e) Demontaż konstrukcji metalowych  wraz z tablicami do koszykówki, odnowa i ponowny montaż.

f) Demontaż osłon lamp oświetleniowych.

g) Demontaż opraw świetlówkowych.

h)  Lakierowanie parkietu.

i) Malowanie linii boisk (według uzgodnionego projektu) do gry w:  siatkówkę, mini siatkówkę,

   mini koszykówkę z napisem  „SP GÓRNO” w kole środkowym  oraz mini piłkę ręczną.

j) Demontaż, naprawa i ponowny montaż drabinek gimnastycznych.

k) Uszczelnienie połączenia parapetów ze stolarką okienną.

l) Montaż uchwytów do siatkówki z naciągiem wewnętrznym.

ł) Montaż okapników okiennych.

m) Montaż tablic do koszykówki z regulowaną wysokością.

n) Montaż łatwodemontowalnych zabudów grzejników.

o) Montaż lamp.

p) Uzupełnienie ubytków  w tynku.

r) Skasowanie wykwitów (zacieków).

s) Gruntowanie ścian i sufitów.

t) Malowanie ścian i sufitów.

u) Naprawa pokrycia dachowego.

w) Wywóz odpadów budowlanych.

3.2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 3 – przedmiar robót oraz załącznik nr  4 –  dokumentacja techniczna. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia.

3.3. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji lub innych dokumentach. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45400000-1    Roboty wykonawcze w zakresie obiektów budowlanych.

45453000-1    Roboty remontowe i renowacyjne.

 

5. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia:

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – 25.06.2019 roku do 31.07.2019 roku

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

Oferent poda cenę brutto w złotych za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

100 pkt

 

6.1. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi złożonymi ofertami. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.#143

 

6.2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert najkorzystniejszych na tę samą wartość Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z warunkami składania ofert podstawowych. W przypadku ponownego złożenia ofert najkorzystniejszych o tej samej cenie Zamawiający dopuszcza licytację ustną zaoferowanej ceny.

           

7. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby oraz posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich branżach,

-    kosztorys ofertowy,

 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

9. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

     Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone
w sposób następujący:

 

Oferta na: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 24.04.2019 roku  godz. 12:00

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

9.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 24.04.2019 roku do godz. 12:00 (liczy się data złożenia oferty u dyrektora lub wicedyrektora szkoły).

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie

Górno 82 A, 26-008 Górno

Sekretariat pokój dyrektora lub wicedyrektora

 

9.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO obowiązującym w Szkole Podstawowej w  Górnie.

 

9.3. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest:

imię i nazwisko          Stanisław Grzegorz Niestój

tel.                               041 30 24 038

fax.                              041 30 24 038

e-mail                         spgorno@tlen.pl,

w terminach                godz. 800 - 1400          

 

10. Oferta powinna zawierać:

-  wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1)

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania oferty (zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru m. in. CEIDG, KRS. pełnomocnictwo).

 

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2. Projekt umowy

- Załącznik nr 3. Przedmiar robót

- Załącznik nr 4. Specyfikacja techniczna

- Załącznik nr 5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem

   o udzielenie zamówienia publicznego

Powyższe załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego www.spgorno.edu.pl oraz na stronie Gminy Górno www.gorno.biuletyn.net → Zamówienia Publiczne → Zamówienia do 30 000 euro)

 

 

 

 

__________________________