• zd1.gif
 • zd2.gif
 • zd3.gif
 • zd4.gif
 • zd5.gif
 • zd6.gif
 • zd7.gif
 • zd8.gif
 • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Punktowy system oceniania 17.09.2020, 15:55

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRNIE (DLA KL. IV - VIII)

§ 1. Zasady ogólne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r, nr 83; poz. 562) oraz Statutu Szkoły ustala się następujące zasady oceniania ucznia w Szkole Podstawowej w Górnie:

1. Ocenianie zachowania przeprowadza się w systemie punktowym i polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez cały semestr. Otrzymanie określonej liczby punktów odpowiada ocenie:

 • wzorowe                    380 pkt. i powyżej
 • bardzo dobre            300 – 379 pkt.
 • dobre                         200 – 299 pkt.
 • poprawne                 100 – 199 pkt.
 • nieodpowiednie        20 – 99 pkt.
 • naganne                    poniżej 19 pkt.

 

przy czym

 • Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze posiada na koncie 20 pkt. ujemnych.
 • Uczeń posiadający w semestrze 30 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania bardzo dobrego.
 • Uczeń posiadający w semestrze 50 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.
 1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest równowartością oceny dobrej z zachowania. W ciągu danego semestru swoim zachowaniem, uczeń przyczynia się do zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów, a tym samym uzyskania odpowiedniej oceny zachowania.
 2. Roczną ocenę z zachowania ustala się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w obu semestrach.
 3. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec                       I semestru i na koniec roku szkolnego.
 4. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w § 2 jako zachowania pozytywne, a punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w § 2 jako zachowania negatywne.
 5. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na:
 1. stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych
 2. dbałość o piękno mowy ojczystej
 3. udział ucznia w konkursach
 4. zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły lub klasy
 5. okazywanie szacunku uczniom, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły i innym osobom
 6. szanowanie mienia szkoły
 7. dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
 1. Najważniejszym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w § 3 tego regulaminu. Wychowawca klasy dysponuje dodatkową pulą punktów dodatnich (maksymalnie 20 punktów dla ucznia), którą może przydzielić w uzasadnionych przypadkach raz w semestrze.
 2. Zarówno dodatnie, jak i ujemne punkty są wpisywane przez nauczycieli do zeszytu uwag. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: datę, liczbę punktów, krótką informację za co przyznano punkty, podpis nauczyciela.
 3. Wychowawca klasy systematycznie zlicza punkty uzyskane przez ucznia i informowania go (w miesiącach: X, XII, III, V oraz przy wystawianiu oceny z zachowania) o ich ilości.
 4. Wychowawca informuje rodziców o zdobytej przez ucznia ilości punktów na wywiadówkach.
 5.  Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o zasadach funkcjonowania Punktowego Systemu Oceniania Zachowania w Zespole Szkół w Górnie.
 6. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania.

 

§ 2. Szczegółowa punktacja za działania ucznia.

ZACHOWANIA POZYTYWNE, w których uczeń może zdobyć punkty dodatnie za:

L.p.

Działanie

Ilość punktów

1.

Stuprocentowa frekwencja w miesiącu na zajęciach dydaktycznych. (raz w miesiącu)

10

2.

Systematyczny udział w kołach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych, zajęciach dodatkowych. (raz w semestrze)

10-25

3.

Wypełnianie obowiązków w samorządzie klasowym, organizacjach szkolnych. (raz w semestrze)

10

4.

Wypełnianie obowiązków w samorządzie szkolnym. (raz w semestrze)

20

5.

Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym. (raz w semestrze)

10

6.

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami.

10

7.

Podejmowanie działań na rzecz klasy i szkoły.

5-10

8.

Udział w konkursach przedmiotowych i wiedzowych:

 

Etap szkolny:

 

Udział

10

Awans/miejsca 1-3

5

Etap gminny:

 

Udział

15

Awans/miejsca 1-3

5

Etap powiatowy:

Udział

20

Awans/miejsca 1-3

10

Etap wojewódzki:

 

Udział

30

Laureat/awans/miejsca 1-3

20

Etap ogólnopolski:

Udział

40

Laureat/miejsca 1-3

10

9.

Udział w konkursach artystycznych             i innych:

 

 

Etap szkolny:

 

Udział

Awans/miejsca 1-3

10

5

Etap gminny:

Udział

Awans/miejsca 1-3

15

5

Etap rejonowy:

Udział

Awans/miejsca 1-3

20

10

Etap wojewódzki:

Udział

Awans/miejsca 1-3

25

10

 

Etap ogólnopolski:

Udział

Miejsca 1-5

30

10

10.

Udział w zawodach sportowych:

Etap szkolny:

Udział

Awans/miejsca 1-3

10

5

Etap gminny:

Udział

Awans/miejsca 1-3

15

5

Etap powiatowy:

Udział

Awans/miejsca 1-3

20

10

Etap wojewódzki:

Udział

Miejsca 1-3

25

10

Etap międzywojewódzki:

Etap ogólnopolski:

Udział

Miejsca 1-3

30

10

11.

Udział w akcjach charytatywnych w organizacjach pożytku publicznego.

15

12.

Praca na rzecz innych, działalność charytatywna.

5

13.

Udział w realizacji projektu edukacyjnego.

5-20

14.

Praca na rzecz szkoły, np.: pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowej (jeżeli uczeń nie otrzymał za to oceny), prace porządkowe, giełdy ciast, pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych, ustawianie sprzętu, ukwiecenie sali, itp.

5-10

15.

Udział w uroczystości szkolnej , np.: rola w przedstawieniu

10-20

16.

Uzyskanie średniej ocen powyżej 4,50. (raz w semestrze)

20

17.

Uzyskanie średniej ocen powyżej 4,75. (raz w semestrze)

40

18.

Premia za brak punktacji ujemnej. (raz w semestrze)

10

19.

Zbiórka surowców wtórnych- makulatura. (5 kg)

5 (nie więcej niż 15 w semestrze)

20.

Zbiórka surowców wtórnych- nakrętki. (200 sztuk)

5 (nie więcej niż 15 w semestrze)

21.

Wzorowe czytelnictwo (3 najlepsze wyniki w klasie)

15

 

ZACHOWANIE NEGATYWNE, w których uczeń może zdobyć punkty ujemne za:

Lp

Działanie

Ilość punktów

1.

Przeszkadzanie na lekcji.

5

2.

Nieprzestrzeganie i niewykonywanie poleceń nauczycieli.

5

3.

Jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy.

5

4.

Wulgarne słownictwo.

5-10

5.

Zaśmiecanie otoczenia.

5

6.

Aroganckie zachowanie (niewłaściwe komentarze, gesty, niewłaściwa postawa ciała w kontaktach międzyludzkich)

5-10

7.

Umyślne niszczenie mienia szkoły, zabrudzenie np. stolików lekcyjnych, krzeseł itp.

20

8.

Umyślne zniszczenie cudzej własności.

20

9.

Strój oraz wygląd niezgodny z ustaleniami szkoły, np. brak stroju galowego, brak zmiennego obuwia, noszenie w szkole czapki, kaptura, przynoszenie kurtek na zajęcia edukacyjne.

5

10.

Okłamywanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Ściąganie.

10

11.

Fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, niszczenie dokumentów.

10

12.

Samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji, oraz samowolne oddalanie się od grupy w czasie zorganizowanego wyjścia.

5-15

13.

Używanie telefonów komórkowych, sprzętu grającego i nagrywającego na terenie szkoły.

10

14.

Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań, np. nieprzychodzenie na poprawy sprawdzianów, dodatkowe obowiązkowe zajęcia, projekty.

10

15.

Uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszanie, naśmiewanie się, szydzenie, obmawianie, przemoc psychiczna i fizyczna, agresja.

10-50

16.

Wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu oraz ich używanie.

30

17.

Picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków.

30

18.

Wyłudzanie pieniędzy, towarzyszenie w wyłudzaniu pieniędzy lub stwarzanie okoliczności sprzyjających wyłudzaniu pieniędzy.

30

19.

 Kradzież.

30

20.

Przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, które naruszają wolność człowieka i jego dobra osobiste: nagrywanie filmów, publikowanie na stronach www – bez zgody zainteresowanego – zdjęć, filmów, oczernianie, wyzywanie (maile, listy, sms-y), podburzanie do negatywnych zachowań, komentarze na portalach społecznościowych, itp.

10-30

21.

Przebywanie w miejscach niedozwolonych.

5

22.

Nieusprawiedliwione spóźnienia (każda godzina).

2

23.

Nieusprawiedliwione nieobecności, ucieczki:

1 godzina

5

cały dzień,

15

24.

Brak zeszytu do kontaktu z rodzicami lub podpisu rodzica.

5

25.

Notoryczne nieprzygotowywanie do zajęć (brak zeszytu, podręcznika, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego)

5

26.

Niegodne i niewłaściwe zachowywanie się poza szkołą.

5-50

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym może, poprzez głosowanie, podjąć decyzję o:

- podwyższeniu oceny z zachowania;

- obniżeniu oceny do nieodpowiedniej lub nagannej, bez zachowania wymogu określonego w §1 pkt. 12

 1. Punktowy System Oceniania Zachowania ucznia jest do wglądu nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej
  i pokoju nauczycielskim.