• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
KOMUNIKAT 16.09.2017, 08:01

     

                        Szkoła Podstawowa w Górnie, Górno 82 A, 26 – 008   Górno                                                                  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIACH:

 

1.     Na sprzedaż 3 sztuk okien o wymiarach 250 x 202  zdemontowanych  w budynku Szkoły Podstawowej w Górnie.

2. Skrzydeł drzwi wejściowych, metalowych (90 - tek).

 

Przedmiot sprzedaży:

-  sprzedaż okien  i metalowych skrzydeł drzwi wejściowych zdemontowanych w budynku Szkoły  

    Podstawowej w Górnie w miesiącu   sierpniu 2017 roku,

-  lokalizacja: okien i skrzydeł drzwi znajduje się na placu Szkoły Podstawowej w Górnie

- załadunek oraz transport okien oraz skrzydeł drzwi stanowi koszt Oferenta.

            Wizji lokalnej, w terenie  można dokonywać w godzinach 1000  - 1400 lub innych  uzgodnionych z przedstawicielem Szkoły Podstawowej w Górnie lub Wykonawcą robót budowlanych

 

Proszę o podanie w ofercie ceny brutto za zakup: trzech sztuk okien (zadanie numer 1) oraz ceny brutto na zakup skrzydeł drzwi.(zadanie numer 2)  

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania oddzielnie: zadanie 1 (3 sztuki okien), zadanie 2 – skrzydła drzwi. Nie dopuszcza się dzielenia poszczególnego zadania, np. zakup     1 sztuki okien.

Podczas sesji otwarcia ofert zostanie podana minimalna kwota sprzedaży, za którą mogą  zostać zbyte w/w towary.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (najwyższa wartość) zostanie podpisana umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena brutto

100 %

 

#143Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, w zaklejonych kopertach, z adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP ”  należy składać do dnia: 01.09.2017 roku (piątek) do godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa w Górnie

Górno 82 A, 26-008 Górno

w gabinecie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górnie

Za termin złożenia oferty liczy się data (dzień oraz godzina) wpływu pod wskazany adres.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnie    

tel. (41) 302 40 38                 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

 

SESJA OTWARCIA OFERT ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 01.09.2017 o godz. 13:00