• zd1.gif
 • zd2.gif
 • zd3.gif
 • zd4.gif
 • zd5.gif
 • zd6.gif
 • zd7.gif
 • zd8.gif
 • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Deklaracja Dostępności 31.03.2021, 12:21

 

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Do zadań Koordynatora należy :

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Górnie oraz Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Górnie.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Górnie oraz Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej                      w Górnie.
 3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Szkołę  w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Sporządzanie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie
Górno 82A

Hanna Pióro
Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej  w Górnie oraz Punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Górnie
tel.  41 3023002
e-mail: spgorno@tlen.pl

 

 

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Górnie

Numer identyfikacyjny 

REGON 26072049000000

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa

Raport o stanie 

zapewniania dostępności  podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: 

do 31.03.2021 r.

 

 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

SPGORNO@TLEN.PL

E-mail kontaktowy osoby, która  wypełniła formularz

SPGORNO@TLEN.PL

Telefon kontaktowy

604788215

Data

2021-04-06

Miejscowość

Górno

 

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat

Powiat kielecki

Gmina

Górno (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

 

 

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub  obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier  poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i  pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania  architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia,  które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[ X ] TAK

[ ] NIE

 

 

Strona 1

pomieszczeń technicznych?

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich  pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na  temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub  głosowy?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat  rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku  (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” –  prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie  korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)  osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w  inny sposób?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi  potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza  informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są  Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu  Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu  Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

Budynek posiada podjazd dla osób  niepełnosprawnych, nie posiada wind.  Budynek jednopoziomowy.

 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i  udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot  posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie

 

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Liczba stron:

1

nie posiada deklaracji dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

 

 

 

 

Strona 2

 

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC

001 WWW.SPGORNO.EDU.PL [ ] Zgodna [ X ] Częściowo zgodna

[ ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej 

Zgodność z UdC

pobrania

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej,  wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie  stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani  opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu  Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Szkoła prowadzi stronę internetową.

 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[ ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[ ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,  MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[ ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów  internetowych

[ X ] TAK

[ ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

[ ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub  aplikacje (tłumaczenie online)

[ ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od  zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka  migowego:

[ ] od razu

[ ] w ciągu 1 dnia roboczego

[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych

 

 

Strona 3

 

[ ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób  słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na  podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby  posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie  liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej  działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie  liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej  działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie  liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej  działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.  do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość  komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

 

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby  użyć każdej z tych form: 

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

 

 

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

Strona 4

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  postaci wsparcia innej osoby?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia  innej osoby:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia  technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w  organizacji funkcjonowania podmiotu:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  sposób inny niż wymienione wyżej?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż  wymienione wyżej:

 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż  wymienione wyżej:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

 

 

Strona 5

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie  Górno 82A 26-008 Górno

Numer identyfikacyjny 

REGON 00077686400000

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa

Raport o stanie 

zapewniania dostępności  podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: 

do 31.03.2021 r.

 

 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

SPGORNO@TLEN.PL

E-mail kontaktowy osoby, która  wypełniła formularz

SPGORNO@TLEN.PL

Telefon kontaktowy

604788215

Data

2021-03-25

Miejscowość

Górno

 

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat

Powiat kielecki

Gmina

Górno (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

 

 

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub  obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier  poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i  pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania  architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia,  które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[ ] TAK

[ X ] NIE

 

 

Strona 1

pomieszczeń technicznych?

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich  pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na  temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub  głosowy?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat  rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku  (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” –  prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie  korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)  osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w  inny sposób?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części  nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o  podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi  potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza  informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są  Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu  Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu  Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

Budynek posiada podjazd dla osób  niepełnosprawnych, nie posiada wind.

 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i  udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot  posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie

 

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Liczba stron:

1

nie posiada deklaracji dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

 

 

 

 

Strona 2

 

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC

001 WWW.SPGORNO.EDU.PL [ ] Zgodna [ X ] Częściowo zgodna

[ ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej 

Zgodność z UdC

pobrania

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej,  wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie  stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani  opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu  Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Szkoła prowadzi stronę internetową.

 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[ ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[ ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,  MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[ ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów  internetowych

[ X ] TAK

[ ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

[ ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub  aplikacje (tłumaczenie online)

[ ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od  zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka  migowego:

[ ] od razu

[ ] w ciągu 1 dnia roboczego

[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych

 

 

Strona 3

 

[ ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób  słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na  podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby  posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie  liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej  działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie  liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej  działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie  liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej  działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.  do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość  komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

 

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby  użyć każdej z tych form: 

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

 

 

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

Strona 4

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  postaci wsparcia innej osoby?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia  innej osoby:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia  technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w  organizacji funkcjonowania podmiotu:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w  sposób inny niż wymienione wyżej?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż  wymienione wyżej:

 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż  wymienione wyżej:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

 

 

Strona 5