• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
EGZAMINY W BRYTYJSKICH SZKOŁACH-ŚCIEŻKI KWALIFIKACJI UCZNIÓW. 03.07.2019, 20:12

System obowiązkowej edukacji w Wielkiej Brytanii jest podzielony na 3 etapy:

- Primary School – szkoła podstawowa

- Secondary School- szkoła średnia

- Further education – dalsza edukacja

Dziecko zostaje przyjęte do szkoły na początku semestru, w którym kończy 5 lat i musi ją kontynuować do ostatniego piątku czerwca w roku, w którym kończy 16 lat.

Nauka została podzielona na 4 kluczowe etapy:

- Etap 1 – 5-7 rok życia –(lata nauki 0-2)-  Infant School (nauczanie [początkowe)

- Etap 2 – 7-11 rok życia- (lata nauki 3-6) -  Junior School (szkoła podstawowa)

- Etap 3 – 11-14 rok życia – (lata nauki 7-9) -  Secondary School – (szkoła średnia)

-Etap 4 – 15-16 rok życia – (lata nauki 10-11) – Secondary School (szkoła średnia). Ten etap kształcenia kończy się egzaminem GCSE (General Certificate of Secondary Education).

W szkole podstawowej świadectwa mają formę opisowych raportów dokumentujących postępy ucznia w danym roku.

Poszczególne etapy kończą się egzaminami. Na zakończenie 1 i 2 etapu nauczyciel prowadzący zajęcia przeprowadza test sprawdzający wiedzę ucznia z określonego zakresu, przewidzianego dla poszczególnych bloków. Rest po 1 etapie sprawdza umiejętność czytania, pisania, liczenia i wiedzę z przedmiotów ścisłych/przyrodniczych. Wyniki uzyskane przez ucznia służą jedynie jako informacja dla nauczyciela i rodzica.

Po zakończeniu 2 etapu (w wieku 11 lat), uczniowie przystępują do trzyczęściowego testu krajowego sprawdzającego umiejętności i wiedzę z zakresu: czytania, gramatyki, interpunkcji, ortografii, matematyki.

Po zakończeniu szkoły średniej, uczniowie w wieku 15-16 lat zdają egzamin GCSE (General Certyfikate of Secondary Edukation). Egzamin ten jest zdawany z 6-10 przedmiotów. Z każdego z nich może uzyskać oceny od A (najwyższa nota) go G. Uzyskany wynik może decydować o przyjęciu do szkoły średniej. Na tym etapie można zakończyć edukację i podjąć pracę, można również kształcić się dalej.

Po zakończeniu nieobowiązkowych ostatnich dwóch lat szkoły średniej (klasa 12-13) uczniowie mogą zdawać tzw.  egzaminy uzupełniające: General Certifikate of Education Adwanced Level (A-Level) oraz Adwanced Supplementary (AS). AS są egzaminami uzupełniającymi, dzięki którym uczniowie mogą wykazać się wiedzą zgodną z ich indywidualnymi zainteresowaniami. Na poziomie A level zdaje się od 2 do 4 egzaminów, przy czym muszą być one wcześniej zaliczone na poziomie GCSE. Prace uczniów ocenia się w skali od A (najlepsza nota) do E. Po zdaniu GCE A-level można kontynuować naukę w college̕̕ach, wybierając kursy zawodowe, które kończą się otrzymaniem dyplomów na różnych poziomach – General National Vocational Qualifications.